İMAM-I MÂLİK (Rh.aleyh)

20 Haziran 1996 - 12:00am

İmam-ı Mâlik dört muazzam müctehidin ikini sidir. Yemen kabilelerinden "Beni Esbah" kabilesine ve Hımyerîler'den bir hükümdar hanedanın mensuptur. Medine-i Münevvere'de doğmuş, orada neşvünema bulmuş, o mübarek belde-i tâhirenin ufuklarından senelerce bütün İslâm âleminin ilim ve hikmet nurlarını neşretmiş, yine o belde münevverede ahirete irtihal etmiştir.

Tebe-i tabiinden olan İmam Mâlik Hazretleri, tabiîn hazeratından birçok fukaha ve fuzalâya yetişmiş, gençliğinden itibaren ilim sahasına atılmış üç yüzü tabiînden, altı yüzü de onları tâbîlerinden olmak üzere dokuz yüz şeyhten hadîsi şerif arz etmiştir.

Ezcümle Abbasî halifelerinden Mansur, Mehdi Hadhi, Harunur Reşid, Emîn, Me'mun ve meşhur alimlerden İmam Muhammedüşşeybanî, İmam Şafii, Ebu Hâşim, Maîn İbni İsa, Yahya İbni Yahya İbnülmübarek, Elkattan, İbni Veheb gibi zatlar İmam-ı Mâlik'ten rivayette bulunmuşlardır.

Malik İbn-i Enes (rh.aleyh) Rebiadan, Rebia Enes İbni Mâlik (r.a.)'ten, o da Resul-i Ekrem (s.a.v.)'den ilm ahz etmiştir.

Hukukî İslâmiyye Konusu, Ö. Nasuhi Bilmen