AİLE HAYATI

AİLE HOŞGÖRÜ MÜESSESESİDİR

3 yıl önce

Bir hoşgörü müessesi olan ailede İslâm’a muhalif olmayan her konuda eşlerin birbirlerini hoş görmeleri gerekir. Birbirlerinin ayıplarını, kabahatlerini yüzüne çarpmamak gerekir. Resûlullâh (s.a.v.): “Kadınlara hayırhah olun, zira kadın bir eğe kemiğinden yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri yeri yukarı kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri halde kalır, öyleyse kadınlara hayırhah olun.”

MÜSLÜMÂNIN ÂİLESİ İLE ÂDABI

4 yıl önce

Nikâh akdi ile bir aile yuvası kurmuş olan müslümân kadın ve erkek bir vücut gibidirler.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, kadınlar için: “Eğer bir kimseye, Allâh Teâlâ’dan başka birine secde etmesini emredecek olsam, kadınların, kocalarına secde etmelerini emir ederdim. Bunun sebebi Allâh Teâlâ’nın erkekler için kadınlar üzerinde kıldığı haklardır.” buyurmuştur. (Mişkâtü’l Mesâbîh)

AİLEDE REİSLİK KİMDE OLMALI?

4 yıl önce

Farklı vücut ve ruh yapılarıyla kadın ve erkek evlilikte bir bütünlük oluştururlar. Bu farklılıkların görev paylaşımında göz önüne alınması tabidir. Günümüzde kadının statüsü gittikçe değişmekte, daha çok aktif olmakta, çalışmaya yönelmekte ve adeta erkeksi rollere bürünmektedir. Kadını erkekten ayıran ruhi farklar bu şekilde törpülenmekte, kadında erkek gibi hissi açıdan fakir ve bencil olmaktadır.Böylece evde kadının hakim olduğu “anne tipi aile” ler gittikçe artmaktadır.

BİR ÂİLE İÇİN GÜNLÜK RİÂYET EDİLECEK EDEBLER

22 yıl önce

-İslâmî esaslara uygun hareket etmek.

-Nezâket ve iltifatla konuşmak.

-Meziyetlerini bazan kendine, çokça gıyabın­da söylemek.

-Münakaşa etmemek.

-Dokunacak, üzülecek söz sarfetmemek.

-Eşinin akrabasının aleyhinde bulunmamak.

-Yeri geldikçe müsaade almak.

-İşlerini, yemeklerini, konuşmalarını takdir et­mek.

-Bilhassa geceleri vakitlice eşinin yanında bu­lunmak.

-Evin ve çocukların işlerini yolunca idare et­mek.

-Komşularla iyi geçinmek.

-Her işi müşavere ederek yapmak.

BİR AİLE İÇİN GÜNLÜK RİÂYET EDİLECEK EDEBLER

23 yıl önce
 • İslâmi esaslara uygun hareket etmek,

 • Nezâket ve iltifatla konuşmak,

 • Meziyetlerini bazan kendine, çokça gıyabında söyle­mek,

 • Münakaşa etmemek.

 • Dokunacak, üzülecek söz sarfetmemek.

 • Eşinin akrabasının aleyhinde bulunmamak,

 • Yeri geldikçe müsaade almak,

 • İşlerini, yemeklerini, konuşmalarını takdir etmek,

 • Bilhassa geceleri vakitlice eşinin yanında bulunmak,

 • Evin ve çocukların işlerini yolunca idare etmek,

İBRAHİM (A.S.)'İN OĞLUNU VE AİLESİNİ GÖRMEYE GELİŞİ

26 yıl önce

Hz. İbrahim (a.s.) zevcesi Hz. Sare'den, Hz. Hacer'le, oğlunu görmek için izin aldı, o da Hz. Hacer'in evine inip kalmamak şartıyla izin ve­rince Hz. İbrahim (a.s.) Mekke'ye geldi, İbrahim (a.s.) Mekke'ye geldiği zaman Hz. Hacer vefat etmiş, İsmail (a.s.) de Umâre isimli bir kadınla evlenmişti.

İbrahim (a.s.), İsmail (a.s.)'i evinde bulama­dı, İsmail (a.s.)'in karısına: «Sahibin nerede» diye sordu. Umare; «Buralarda yok! Avlanmaya gitti.» dedi. Umâre kaba, katı bir kadındı, İbra­him (a.s.) O'na:

BİR AİLE İÇİN GÜNLÜK RİAYET EDİLECEK EDEBLER

27 yıl önce
 • İslâmi esaslara uygun hareket etmek.

 • Nezâket ve iltifatla konuşmak,

 • Meziyetlerini bazan kendine, çokça gıyabında söylemek,

 • Münakaşa etmemek,

 • Dokunacak, üzülecek söz sarfetmemek,

 • Eşinin akrabasının aleyhinde bulunmamak,

 • Yeri geldikçe müsaade almak,

 • İşlerini, yemeklerini, konuşmalarını takdir etmek,

 • Bilhassa geceleri vakitlice eşinin yanında bu­lunmak,

 • Evin ve çocukların işlerini yolunca idare et­mek,

AİLE HAYATI VE NİKAH

28 yıl önce

Nikâh;ahlâkı düzenlemek, soydaşlarla ge­çinmeye tahammül göstermek suretiyle iç ale­mini olgunlaştırmak, çocuk terbiyesi ve kendi işlerini görmekten aciz müslümanların işini gör­mek, yakınlarına, biçârelere nafaka vermek, kendisinin ve ailesinin namusunu korumak, fit­neleri defetmek, nefsini terbiye ederek kulluğa yaraşır bir hale getirmek ve şâire gibi bir çok vazifelere şamil bulunmaktadır.