HADİS-İ ŞERİFLER

CESSASE HADÎSİ

30 yıl önce
  • Dikkat edin ki, bu halleri ona itaat et­miş olmalarından daha hayırlıdır. Ben size kendimi haber vereyim. Ben gerçekten Mesi­h'im. Ve bana çıkış için izin verilmesi yakın­dır. Çıkıp yeryüzünde sefer edeceğim. Mekke ve Taybe'den başka kırk gecede inmediğim belde bırakmıyacağım. Bunların ise ikiside ba­na haram kılınmıştır. Her ne zaman bunlar­dan birine girmek istersem, elinden çekilmiş bir kılıç olduğu halde bir melek karşıma çı­kacak, beni ondan men edecektir. O yerin her yolunun üzerinde orasını koruyacak me­lekler vardır, dedi.»

CESSASE HADÎSİ

30 yıl önce
  • Onun nesinden haber almak istiyor­sun? dedik.

  • İçinde su var mı? dedi. Oradakiler:

  • Onun suyu çoktur! dediler.

  • Dikkat edin onun suyu çekilmek üze­redir. Bana Zügarpınarından haber verin dedi.

Oradakiler:

  • Onun nesinden haber almak istiyor­sun? dediler.

  • Pınarda su var mı? Sahipleri pınarın suyundan ekin yetiştiriyorlar mı? dedi. Kendi­sine

  • Evet onun suyu çoktur. Sahipleri de suyundan ekin yetiştirirler! cevabını verdik.

CESSASE HADÎSİ

30 yıl önce

Elleri boynuna, iki dizinin arası topukla­rına demirle bağlanmış! «- Vah sana sen kimsin?» dedik. «- Siz benim haberimi almışsınızdır. İmdi bana haber verin siz kim­siniz?» dedi. Oradakiler: «- Biz arablardan bir takım insanlarız. Bir deniz gemisine bin­dik de denize coştuğu anda rastladık. Dalga bizimle bir ay oynadı. Sonra senin şu adana yanaştık ve geminin kayıklarına binerek ada­ya girdik. Derken karşımıza kıllı çok saçlı bir hayvan çıktı. Saçın çokluğundan önü arka­sından fark edilmiyordu. «- Vah sen kimsin?» dedik. «- Ben cessâseyim.» cevabını verdi. «- Cessase nedir?» diye sorduk..

HADİSLERLE MÜ'MİN

30 yıl önce

• «Mü'min, insanların kendisinden emin olduğu kişidir; müslim müslümanların dilin­den salim olduğu kişidir;mücâhit ise kötü­lüğe veda edendir. Nefsim yed-i kudretinde olana yemin olsun ki, komşusu kendi eza ve cefâsından emin olmayan kul cennete gire­mez!»

• Mü'min mü'minin aynasıdır, mü'min mü'minin kardeşidir, bulduğu yerde onu korur.»

• «Mü'min ülfet eder, sevmiyen ve se­vilmeyende hayır yoktur.»

• «Mü'min mü'min için birbirini perçin­leyen bir bina gibidir.»

SALÂVAT GETİRMEK HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

30 yıl önce

Kâinatın efdali Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimize Salat-u Selâm getirmek abd (köle, kul) azat etmekten efdaldir.

«Cenab-ı Allah (c.c.)'a razıyen mülâki olmak arzusunda bulunanlar (Allah-ü Teâlâ'ya) O'nun razı olduğu halde kavuşmak isteyenler bana çokça salâvat göndersinler.»

«Tahkika sizden bana en yakın olan kim­se beni salât-ı selâm ile çokça yadeden ananlardır (Bana çokça salâvat getirenlerdir.)

«Bir kere bana salât-u selâm getirenlere Cenab-ı Allah (c.c.) on defa rahmet eder.