İBADET TAKVİMİ

SAFER AYINDA HER GÜN OKUNACAK DUÂ

4 yıl önce

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm E‘ûzü billâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihî min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîrenî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekremîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûre ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’sselâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtimlenâ bi’l-hayri ve’z-zafer. Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ

30 yıl önce

Safer ayını' ilk ve son Çarşamba gecesi nisfulleylden sonra yer yüzüne nazil olacak belâlardan Biiznillâhi Teâlâ muhafaza olmak için imsaktan evvel dört rek'at nafile namaz kılıp;

Fâtihâ'dan sonra zamm-ı sûre olarak; Bi­rinci rek'atte 17 «İnnâ A'taynâ»;

Üçüncü rek'atte 1 «Kul eûzu Birabbilfelâk»;

Dördüncü rek'atte 1 «Kul eûzu Birabbinnâs» okuyup selâmdan sonra dua edilecektir.

Keza, Safer ayının son Çarşambasının ya gecesi veya gündüzü iki rek'at namaz kılıp birinci ve ikinci rek'atte Fâtihâ'dan sonra 11 «İhlâs» okunacak.

SAFER AYINDA YAPACAKLARIMIZ

30 yıl önce

Bu ayda oruç ve namaz gibi nafile ibâdet­lerin yanı sıra sefer ayına has dua ve ibâ­detler yapılmalıdır. Biz günahkâr kulların en büyük silâhı duâsıdır. Peygamber (s.a.v.): «Dua ibâdetin iliği ve özüdür.» (Tirmizî). «Al­lah'ın fazlı Kereminden isteyiniz. Çünkü istenilmesinden hoşlanır.» (Tirmizî). «Muhakkak ki Allah, ısrar ile dua eden kulunu sever.» (Taberânî) buyurmuştur.

ZİLHİCCE AYINDA YAPACAKLARIMIZ

30 yıl önce

Rabb'ımıza hamd olsun. Hicrî yılımızın son ayında bulunuyoruz. Bazı aylarda yapılan ibâdetlerin, sevabı daha çoktur. Mü'minler olarak Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)'in yaptığı ve tav­siye ettiği gibi hareket edersek şüphesiz pek kârlı amel yapmış oluruz.

İnsanın Allah (c.c.)'a daha çok yaklaşabilmesi ve iyi bir kul olabilmesi için ibâdetin önemi büyüktür.

Peygember (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: «Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan ibâdetler, diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah nezdinde, daha sevgilidir.»

Bunun üzerine: