İLMİHAL-FIKIH

CEMÂATLE NAMAZ

20 yıl önce

Cemâatle kılınan namazın münferiden kılınan namazdan kaç derece efdâl olduğuna dâir muhtelif rivayetler vardır.

Abdullah bin Ömer (r.a.)'den rivayetle Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdu ki:

"Cemâatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi ye­di derece efdâldir."

CÂİZ OLMAYAN ALIŞ - VERİŞLER - 2

21 yıl önce

16- Satın alan kimsenin, satın aldığı malı teslim almadan satmasıdır.

17- Bir kimsenin, bir şahsa bana şu kadar ödünç vermek üzere sana şu şeyi satarım veya bana şu malı satarsan, sana şu kadar ödünç veririm demesidir.

18- Bir kimsenin, bir şahsa eğer peşin verirsen şu malı sana on dirheme satarım. Eğer bir aya kadar ödersen, onbeş dirheme veririm demesidir. Böyle alış-veriş de caiz değildir.

19- Bir kimsenin, başka birine on ölçeği dışında şu buğdayı sana götürü olarak, şu kadar paraya satarını demesidir.

20- Yanında olmayan bir şeyin satılmasıdır.

CÂİZ OLMAYAN ALIŞ - VERİŞLER

21 yıl önce

1- Başakta olan buğdayı, mevcûd olan buğdayla satmaktır.

2- Ağaçta olan hurmayı, mevcûd olan hurmayla satmaktır.

3- Tehlikeli alış-veriştir. Meselâ, bir kimsenin, bir şahsa "Falan kimse yolculuktan gelirse; şu malı, şu kadar fiyata sana sattım." demesi.

4- Dokunma alış-verişidir. Cahiliyette bir kimse, bir mala pazarlık yaparken dokunursa, istediği para ile o mal satın alanın olurdu,

5- Malı atmanın satış sayılmasıdır. Bu da cahiliyette pazar­lık yapılırken satıcı, satacak malı, alıcı üzerine atsa, alıcı istedi­ği para ile satın alırdı.

NAMAHREME BAKMANIN CÂİZ OLDUĞU YERLER

21 yıl önce

9 yerde nâmahreme bakmak caizdir.

1- Şâhidliğe lüzum olan hallerde şâhid ola­bilmek için bakmak. Zina edenlere o esnada bak­mak gibi.

2- Şâhidlik yapan kadının yüzüne bakmak.

3- Kadının, hâkimin hükmetmek için kadının yüzüne bakması.

4- Ebenin doğum esnasında bakması.

5- İndinde (kadın kocasının iktidarsız olduğunu iddia ettiğinde erkeğin avret yerine bakmak) ve bakire olmadığı iddia edilerek red edilen kadın veya cariyenin bakire olup olmadığını anlamak için bakmak.

6- Sünnet ederken, sünnetçinin bakması.

ONSEKİZ ŞEYDEN BİRİ İLE CEMAATE ÇIKMAK DÜŞMÜŞ OLUR

22 yıl önce

1- Yağmur

2- Şiddetli soğuk

3- Devamlı korku

4- Şiddetli karanlık

5- Fakir borçlunun hapsedilmesi

6- Körlük

7- Felçlik

8- Bir elin ve bir ayağın kesikliği

9- Hastalık

10- Aksaklık

11- Yağmurun kesilmesinden sonraki çamur

12- Kötürümlük

13- İhtiyarlık

14- Dilbilgisi ve sözlük değilde, fıkıh ilminin bir takım kimselerle müzakeresi ki, cemaate çıkar­sa o kimseleri bir daha bulamayacaktır, işte bu hal devamlı olmamak üzere özür sayılır.

CEMAATLE NAMAZI TERK ETMEMEK

22 yıl önce

Mazeretimiz olmadıkça namazlarımızı yalnız başımıza değil, cemaatle kılmamız tavsiye buyrulmaktadır. Bunu, cemaatle namazın bildirilen ecir ve sevabı için değil, Allah Azze ve Celle'nin emir­lerine uymak için yapmalıyız. Şu var ki, Hak Taâlâ (c.c) kendisine güzel amellerle hizmet eden bir kimsenin ecir ve sevabını zayi etmez.

CEMÂATİN FAZİLETİ

23 yıl önce

Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyuruyor:"Cemaatle kılınan namaz, münferit kılınan namazdan yirmiyedi derece faziletlidir." (Buhârî)

Ebû Hureyre (R.A)anlatıyor: "Aleyhi's-salatü ve's-selâm Efendimiz bazı kimseleri namazda göremeyin­ce, buyurdu ki: (Kendi kendime şöyle) düşündüm; bir kişiye namaz kıldırmayı emredeyim, sonra cemaate iş­tirak etmeyenin evini yakayım."

Osman (R.A)'ın rivayet ettiği bir Hadisde: "Yatsı na­mazını (cemaat ile) kılan yarı geceye kadar ibadet et­miş, sabah namazını cemaatle kılan ise gecenin tama­mını ibadetle geçirmiş sayılır" deniliyor.

CEMAATLE NAMAZ

23 yıl önce

Yalnız kılınan namazla, cemaatle kılınan namaz ara­sında bir rivayete göre yirmiyedi; diğer bir rivayete gö­re de yirmibeş derece fark vardır.

Bir kimse beş vakit namazını cemaatle kılarsa Allah ona beş güzel hâl nasip eder:

1- Geçim sıkıntısını ondan alır.

2- Kabir azabını ondan kaldırır.

3- Amel defterini sağından verir.

4- Sırattan yıldırım hızı ile geçer.

5- Cennete hesapsız girer

Cemaatle namaz kılmaya karşı tembel davrananı ise Allahu Teâlâ oniki şeyle cezalandırır.

Sayfalar