KUR'ÂN-I KERÎM

GİZLİ VE AÇIKTAN KUR’AN OKUMANIN FAZÎLETİ

3 yıl önce

Bilinmelidir ki, Kur’ân okumak, zikirlerin en fazîletlisidir. Ancak istenen, düşünerek ve ibret alarak olan okuyuştur. Okuyuşu ile Allâh rızâsını isteyecek ve bundan başka bir şeye kavuşmayı kasd etmeyecektir. Kur’ân ile edeblenecek ve Allâh Sübhânehû ve Te‘âlâ Hazretlerine münâcatta bulunduğunu ve kitabını okuduğunu zihninde tutacaktır. Sesi yükselterek Kur’ân okumanın fazîletine dair haberler nakledildiği gibi, gizli okumak hakkında da haberler varid olmuştur. Nitekim hadîs-i şerîfte; Resûlullâh (s.a.v.) şöyle

KUR’AN’IN TAKLİT EDİLEMEZLİĞİ

3 yıl önce

Kur’ân edebi yönden hayranlık uyandırıcı, benzersiz bir üsluba sahiptir. Öncelikle belirtilmesi gereken Kur’ân’ın her çağdan, her türlü insan grubuna hitap eden bir anlatıma sahip olmasıdır. Hiçbir yönden Kur’ân’ın taklidi mümkün olmamıştır. Allâh (c.c.)’un Kur’ân’ın benzersizliğine dikkat çektiği âyetlerden bir kısmı şöyledir: “Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’ân)’dan şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allâh’tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz

HASEDİN TEDAVİSİ VE YÛSUF SURESİ

4 yıl önce

Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz buyuruyor ki: “Hasedden hazer edip sakınınız. Zîrâ muhakkak hased ateşin odunu yakıp erittiği gibi hasenâtı yer” (İbn Mâce)

Bazı hukemâ demişlerdir ki: “Hased eden kimse beş vechile Rabbine itirâz etmiş olur.

  1. Cenâb-ı Hakk’ın nimetini başkasında ızhar etmesine buğzeylemiş olur.

  2. Rabb Teâlâ’nın taksîmine itirâz edip, böyle yapmasaydı da taksîmini böyle yapsaydı diye itirâz etmiş olur.

Âs b. Vâil'in Peygamberimiz (s.a.v.) Aleyhindeki Konuşmaları ve Kevser Sûresinin İnişi

22 yıl önce

Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün Kabe Mescidinden çı­karken, Mescide giren As b. Vâil ile Mescidin Benî Sehm kapısı yanında karşılaştılar ve biraz ayakta ko­nuştular. O sırada, Kureyş müşriklerinin ulularından bazıları, Mescidde topluca oturmakta idiler. Yanlarına varınca Vâil'e "Kiminle durup konuşuyordun?" diye sordular.

YÂSİN SÜRESİNDE ON BEREKET VARDIR

23 yıl önce

1- Onu aç okursa doyar.

2- Susuz okursa, suya kanar.

3- Çıplak okursa, giydirilir.

4- Bekar okursa, evlenir.

5- Korkan okursa, emniyet ve selâmet bulur.

6- Mahpus okursa, hapisten çıkar.

7- Yolcu okursa, yolculuktan memnun ve mesrur olur.

8- Yitik sahibi okursa, yitiğini bulur.

9- Hasta okursa, hastalığından kurtulur.

10- Ölü yanında okunursa, ölünün günahı hafiflenir.

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân-ı Kerim'in kalbi de Yasin süresidir."

YÂSİN SÛRESİNDE ON BEREKET VARDIR

28 yıl önce

1 - Onu aç okursa doyar,

2 - Susuz okursa, suya kanar,

3 - Çıplak okursa, giydirilir,

4 - Bekar okursa, evlenir,

5 - Korkan okursa, emniyet ve selâmet bu­lur,

6 - Mahpus okursa, hapisten çıkar,

7 - Yolcu okursa, yolculuktan memnun ve mesrur olur,

8 - Yitik sahibi okursa, yitiğini bulur,

9 - Hasta okursa, hastalığından kurtulur,

10 - Ölü yanında okunursa, ölünün güna­hı hafiflenir.

«Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ı Kerîm'in kalbi de Yasin süresidir.»

EL-ASR SÛRESİ MEALİ

28 yıl önce

«1- Andolsun asra ki,

2- Muhakkak insan kat'î bir ziyandadır

3- Ancak iman edenlerle güzel güzel amel (ve hareket)lerde bulunanlar, bir de birbirine hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edenler böyle değil (onlar ziyandan müstesnadırlar) »

İmamı Şafiî Hazretleri der ki: «Kur'an'da başka hiçbir sure nazil olmasaydı şu pek kısa bir sure bile (insanların dünya ve âhiret saâdetlerini temine) yeterdi. Bu sûre Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini kucaklıyor»

LEYL SÜRESİNİN MEALİ

28 yıl önce

1-4 «Karanlığı âlemi kapladığı zaman gece­ye, ziyası alemi nurlandırdığı vakit gündüze, er­keği ve dişiyi halk eden (yaratan) Hâlık'a ye­min ederim ki sizin sa'yiniz (amelleriniz) dağı­nıktır (farklıdır).»

(5-7) «Şol kimse ki, malını çeşitli hayırlara harcadı ve günahlardan nefsini sakındı, güzel olan tevhid dinini tasdik etti. Biz o kimseye cen­netimizi müyesser (kolay) kılarız.»

BAKARA SURESİNDEN

29 yıl önce

30 - Hani Rabbin meleklere: «Mu­hakkak ben yer yüzünde (benim emirlerimi tebliğ ve infaza me'mur) bir halife (Bir insan, Âdem) yaratacağım» demişdi. (Melekler) de: «Biz seni hamdinle tesbih ve seni takdis (ayıblardan, eş koşmaktan, eksikliklerden tenzih) edib dururken (yerde) -orada bozgunculuk edecek, kanlar dökecek- kimse mi yaratacak­sın?» demişlerdi. Allah (da): «Sizin bilmeye­ceğinizi her halde ben bilirim» demişti.

Sayfalar