SÜNNET-İ SENİYYE

MUTASAVVIFLARIN SÜNNET-İ SENİYYE ANLAYIŞI

4 yıl önce

Zûnnûn el-Mısrî (r.a.) dedi ki: Allâh-u Tealaya olan sevginin işareti, Rasûlullâh (s.a.v.)’in ahlâkına, fiillerine, emirlerine ve Sünnet-i Seniyyelerine bağlı olup, yaşamakla belli olur.

Cüneyd dedi ki: “Kim Kur’ân-ı belleyip yaşamaz ve Sünnet-i Seniyyeyi yazıp yaşamazsa, bir iş hususunda o kişi örnek alınmaz, o kişiye uyulmaz. Çünkü bizim ilmimiz Kitap ve Sünnet-i Seniyye ile sınırlıdır, bizim yolumuz Rasûlullâh (s.a.v.)’in hadîsleriyle sağlamlaştırılmıştır.”

SÜNNETE YAPIŞMAK HİDÂYET, TERK ETMEK SAPIKLIKTIR

4 yıl önce

Bizlere nimet verib; İslam’a hidâyet ederek, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ümmetinden yapan Allâhü Teâlâ Hazretlerine hamd olsun.... Bil ki, Dünya ve Ahiret mutluluğunu temin edecek geçer akçenin kazanılması, Dünya ve ahiretin Efendisi Nebiyyi Zîşân (s.a.v.) Efendimize (her hâl ve harekette) uymaya bağlanmıştır.

Bu ittiba ise ancak, Dîn-i mübîn-i İslam’ın hükümlerini yerine getirip insanlar arasında geçerli kılmakla ve küfrün merasimlerini (İslam’a aid olmayan adet, gelenek, görenek, tören v. s.) hayatımızdan çıkartmakla mümkündür.

EHL-İ SÜNNET İNANCINA GÖRE ŞİİLİK

4 yıl önce

Ehl-i sünnet, Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e (Peygamber (s.a.v.) Efendimizin mübârek arkadaşlarına) hürmet noktasında hassasiyetle durmuştur. Çünkü Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’in hepsi Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde medh olunmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de meâlen; “Allâh onların hepsinden râzıdır. Onlar da Allâhü Teâlâ’dan râzıdırlar.” (Mücadele s. 22) buyrulmaktadır. Sahâbeyi Kirâm (r.a.e.)’i kötülemek bu âyet-i kerîmeye inanmamak olur.

TEHECCÜD NAMAZI MÜEKKED SÜNNETTİR

4 yıl önce

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bizlere vermiş olduğu emir ve vasiyetlerden biri de, her gece yatmadan önce bedenî temizliğimizi yapıp, gece teheccüdüne kalkmaya niyet etmemizdir.

“Herhangi bir kul taharet üzerine (abdestli) gecelerse o kulla birlikte bir melek de yatar. Kişi uyanınca o melek Rabbına şöyle yalvarır: Ey Allâh’ım! Falan kulunu mağfiret buyur, çünkü o temiz (abdestli) olarak yattı.” (İbn-i Hibban)

SÜNNETİN KUR’ÂN’I AÇIKLAMASI

4 yıl önce

Bazı âlimler Sünnet, Kur’ân’ın şerhidir yani açıklayıcısıdır, dediler. İmam Şafii ve Beyhaki Tavus (r.a.) yolu ile naklettiler ki: Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Ben, ancak Allâh (c.c.)’ün Kitabında helâl kıldığı şeyi helâl, haram kıldığı şeyi de haram kılarım.” (Beyhaki)

İmâm-ı Şafi (r.a.) dedi ki: “Vahyin olmadığı konular da Allâh (c.c.), sünnete tabi olunmasını ve sünnete uymanın Allâh (c.c.)’ün farzını kabul etmek demek olduğunu açıkça beyan etmektedir. Allâh (c.c.) Kerîm olan Kitabında:

GUSLÜN SÜNNETLERİ VE BAZI İNCELİKLERİ

4 yıl önce

Gusle niyet ederek, Besmele ve misvâk ile başlamak. Evvelâ elleri, oyluk yerlerini yıkamak, bedende meni vesâire eseri varsa gidermek.

Sonra Sünnet-i Seniyyeye uygun bir şekilde namaz abdest almak.

Abdest’ten sonra üç def’a başa, üç def’a sağ omuza, üç def’a da sol omuza su dökmek ve her su döktükçe bedeni, iyice ıslanması için oğuşturmak ve önce sağ, sonra sol ayağı yıkamak.

Sayfalar