RASÛL-İ EKREM (S.A.V.)'İN HZ. ALİ (K.V.)'YE VASİYYETİ -6

30 yıl önce
 • Yâ Ali! Üzüntülü vaktinde Allahü Teâlâ'yı zikret. Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitir. Tuz ölüm hariç, yetmiş derde devadır. Yemeklere çörek otu koy. O da ölüm hariç, çok dertlere devâdır. Zeytinyağı ye. Yeni ayı görünce tekbîr ve tehlîl edip duâsını oku. Bir kimseden birşey istiyeceğin zaman Âyetel Kürsî oku. İleriye önce sağ ayağını at.

 • Yâ Ali! Evinde bal, zeytinyağı ve çörekotu bulunan kimseye melekler istiğfâr eder. İçinde sûret, şarap, köpek bulunan eve melek­ler girmez. Melekler, hiç misâfir girmeyen ve ana, babaya isyân edilen eve de girmezler.

RASÛL-İ EKREM (S.A.V.)'IN HZ. ALİ (K.V.)'YE VASİYYETİ -4

30 yıl önce
 • Beş şey gözün nûrunu arttırır: Kâ'be-i Muazzama'ya bakmak, Kur'an-ı Kerîm'e bak­mak, Anne ve babanın yüzüne bakmak, Alim yüzüne bakmak, Akar suya bakmak.

 • Yâ Ali! Cennet kapısında gördüm. «Nefsinin hevasına, arzularına muhalefet eden­lerin yeri Cennet olur», yazılıydı. Cehennem: "- Yâ Rabbi! Beni niçin yarattın?" diye sor­du. Allahü Teâlâ: "Cimri ve kibirliler için ya­rattım"» buyurdu. Cehennem: «- Yâ Rabbi! Elbette ben onlar içinim,» dedi.

RASÛL-İ EKREM (S.A.V.)'İN HZ ALİ (K.V.)'YE VASİYYETİ -3

30 yıl önce
 • Beş şey kalbi karartır. Kalbin siyahlığı çok fazla olunca, Allah korusun, kâfir olur. Bunlar: Günâh üzerine günâh işlemek, Tok iken yemek, Zulümle mal yığmak, Namazı geciktir­mek, Sol elle, yemek ve içmektir.

 • Yâ Ali! Beş şey, unutma meydâna ge­tirir:

1- Fâre artığını yemek,

2- Kıbleye karşı bevl etmek,

3- Durgun suya bevl etmek,

4- Kül üzerine bevl etmek,

5- Haram ile geçinmek.

 • Beş şey kalbi parlatır:

1- İhlâs Sûresini çok okumak,

2- Az yemek,

RASÛL-İ EKREM (S.A.V.)'İN HZ. ALİ (K.V.)'YE VASİYYETİ -2

30 yıl önce
 • Yâ Ali! Allahü Teâlâ'nın dergâhında, insânların en iyisi herkese menfaati olandır. En kötüsü kinli, gammâz ve kötü işli olandır. Allahü Teâlâ'nın en sevdiği kimse, ömrü uzun, ameli iyi olandır. En çok buğz ettiği kimse, dıştan iyi görünüp, içi bozuk olandır. Zâhiri salâh ile süslü, bâtını günâh ile doludur.

RASÛL-İ EKREM (S.A.V.)'İN HZ ALİ (K.V.)'YE VASİYYETİ -1

30 yıl önce

Hazret-i Ali (k.v.) bildiriyor:

«Rasulûllah (s.a.v.) beni huzura çağırdı ve şöyle vasiyyet etti:

Yâ Ali Mü'minin üç alâmeti vardır: Na­maz kılmak, Oruç tutmak, Sadaka vermektir.

Münâfıkta da üç alâmet olur:

 1. Herkesin yanında namâz kılarken rü­kû, secde ve diğer rükûnları tam olarak ya­par, yalnız kılarken bunların hiç birine dikkat etmez.

 2. Kendisini methettikleri zamân işlerini seve seve, zevkle yapar.

 3. Allahü Teâlâ Hazretlerini başkalarının yanında zikredip, yalnız kalınca unutur.»

HZ. ALİ (K.V.)

30 yıl önce

Abdullah bin Ebî Leylâ diyor ki:

«Hazret-i Ali (Kerremallâhû vecheh) yaz elbisesini kışın, kış elbisesini yazın giyerdi. Babama, bunun sebebini sormasını söyledim. Babam da Hazret-i Ali (k.v.)'den sual etti. Haz­ret-i Ali (k.v.):

«Rasulûllah (s.a.v.) Hayber gazâsında be­ni çağırmıştı. Benim de o sırada gözlerim ağrıyordu.

 • Yâ Rasulâllah! Gözlerim ağrıyor dedim. Server-i Âlem (s.a.v.) mübarek tükürüğünü be­nim gözlerime sürüp:

«- Yâ Rabbî! Soğuk ve sıcak te'sîrini bundan gider», buyurdu.

CİMRİLİK

30 yıl önce

Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîm'in Âl-i İmran Sûresi 18. Âyetinde meâlen: «Allah Teâlâ'nın, kendilerine -fazlından olarak- verdiği şey­den cimrilik edenler; bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Hayır... Bu on­lar için bir şerdir. O cimrilik ettikleri şey, kıyâ­met gününde boyunlarına dolanacaktır. Ve göklerin ve yerin mirası Allah Teâlâ içindir. Ve Hak Teâlâ, yaptığınız her şeyden tamamiyle haberdardır.» buyuruyor.

CEMAATLE NAMAZ

30 yıl önce

Resulûllah (s.a.v.) Efendimiz:

«Cemaate devam etmeyenlerin, nedamet etmezlerse, (cemaate devamsızlıklarından piş­man olmazlarsa) elbette evlerini yakarım.» bu­yurdular. Hadis-i Şerif (Camiussagir)

Yani evleri yakmaktan murat: Cemaati terkedenlere Cenab-ı Hakk (c.c.)'ın dünyada acil bir ceza vermesi demektir.

ABDEST

30 yıl önce

Abdest, muayyen uzuvları usulû vechile yıkamaktan, meshetmekten ibaret bir temizlik­tir, bir ibadet ve taattır. Abdeste güzelliğinden, nezafete hizmetinden dolayı «vuzu'» adı verilmiştir. Abdestin manevî birçok faideleri, se­vapları olduğu gibi, maddeten de pek çok men­faatleri vardır.

Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, tavaf edemez, Mushafı Şerifi bitişik olmayan bir gilâf içinde bulunmadıkça eline alamaz. Kur'ânın tam veya gayri tam bir âyetine bile el süremez. Bunlar haramdır. Fakat Kur'ân-ı Ke­rîmi ezber olarak karşıdan Mushafa bakarak okuyabilir.

MİSVAK KULLANMAK

30 yıl önce

Misvak kullanmak; abdestin sünnetlerin­den biridir. Şöyle ki: Misvak, arak denilen ağacın dalıdır. Parmak kalınlığında ve kulla­nanın karışı boyunda olmalıdır. Sağ ele alınır, serçe parmağının üstünden geçirilir, baş par­makla altından tutulur ıslatılarak ağzın sağ ta­rafından başlanır, dişlere enine sürülür, isti­mali oruca mani değildir.

Misvakın pekçok faideleri ve sevabı var­dır. Dişleri temizler, ağız kokusunu giderir, haz­mı kolaylaştırır, gözlerin ferini artırır, sıhhate hizmet eder...

Bir Hadis-i Şerif'te;

İBADET VE TAAT

30 yıl önce

Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

«Onlar, dîni Allah için hâlis kılarak bâtıl dinleri bırakıp tevhid dînine teveccühle yalnız Allah'a ibadet etmek, namazı dosdoğru kıl­mak, zekâtı vermekle emrolunmuşlardır. İşte doğru din budur.» (Beyyine:5)

Resulûllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

«Saadet-i Uhreviye (Ahiret saadeti) için ibadet ve taat de bulunanlara Cenab-ı Hakk (c.c.) saadeti dünyeviyesini de (Dünyevî saa­detini de) ihsan buyurur.»

İMAN VE AMEL

30 yıl önce

«Cenab-ı Allah (c.c.) amelsiz imanı ve imansız ameli kabul buyurmaz.» (Hadis-i Şerif)

«İman kavil (söz) ve ameldir. Zaid venâkıs (yüksek, çok ve noksan) olabilir. Yani her­kesin imanı, amel ve ibadeti nisbetindedlr.» (Hadis-i Şerif)

SALÂVAT GETİRMEK HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

30 yıl önce

Kâinatın efdali Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimize Salat-u Selâm getirmek abd (köle, kul) azat etmekten efdaldir.

«Cenab-ı Allah (c.c.)'a razıyen mülâki olmak arzusunda bulunanlar (Allah-ü Teâlâ'ya) O'nun razı olduğu halde kavuşmak isteyenler bana çokça salâvat göndersinler.»

«Tahkika sizden bana en yakın olan kim­se beni salât-ı selâm ile çokça yadeden ananlardır (Bana çokça salâvat getirenlerdir.)

«Bir kere bana salât-u selâm getirenlere Cenab-ı Allah (c.c.) on defa rahmet eder.

ELHAMDÜLİLLAH

30 yıl önce

«Elhamdülillah demek şükürlerin başıdır. Hamd ve senâ etmeyen kimse Hakk'a şükür etmemiş olur. (Hadis-i Şerif)

Cennete ilk girecek zümre «Hammadûn» zümresidir; yani Cenab-ı Hakk'a çok hamdedip, çok şükredenler.

Cenâb-ı Hakk (c.c.):

«İnsanoğlu başıboş bırakıldığını mı zan­nediyor.» (Kıyâme Sûresi, Âyet: 36) buyuruyor. Bu dünyaya koyun gibi yiyip içip uyumağa gel­medik. Kulluk mükellefiyetimiz var. Yoksa kı­rık çömleğe döneriz. Ne tekrar toprak ne de yeniden çömlek oluruz.

Yine Kur'ân-ı Kerîm'de:

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM

30 yıl önce

Ruh'ul Beyân tefsirinde nakl olunur ki:

«Fir'avn. henüz ulûhiyyet dâ'vasında bulunmazdan önce, sarayının kapısına «Bismi kellahümme» yazdırmıştı. Musâ (a.s.) ya îmân etmediği için Musâ (a.s.) Cenab-ı Hakk (c.c.)'a «Yarabbi ben onu dâ'vet ediyorum ama onda bir hayır görmüyorum» diye ilticâ ettiğinde Cenâb-ı Hakk (c.c.):

Sayfalar