OSMANLI DEVLET ANLAYIŞI

1 yıl önce

Fransız ihtilâliyle ortalıgı istilâ eden devlet doktrini: “Hâkimiyetin kayıtsız sartsız millete âit oldugu”dur. Bu telâkki, Avrupa’nınen köklü tâc ve tahtlarını yerle bir etmiş, milyonlarca insanın kanının dökülmesine sebeb olmuştur. Osmanlı devlet anlayışı nazarî tatbîkât olarak Islâm’daki ilk dört halîfe devrinin, biât, yani halkın uyması, milletin tasdîk ve rızâsı, yüksek hukukî prensiplere mutlak uyulması, her işin hukuka uygun olarak icrâsı gibi esaslar tamâmen çalışmaktaydı.

EVLİLİK HAYATI

1 yıl önce

Evlilik, hakları yerine getirilmesi zor bir sünnettir. Bu zorluğun başında helâl kazanç gelir. Geçimin zorlaştığı bu zamanda helâl kazanç zor olup bu konuda çok dikkat etmek icap eder. Evli kimse, çoluk çocuğunun çobanı olduğundan, onları haramdan koruyup helâlinden yedirip içirmekle görevlidir.

ŞA’BÂN AYININ FAZÎLETİ

1 yıl önce

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Şa’bân ayı Benim ayımdır. Kim şaban ayına değer verirse muhakkak ki o, Benim emrime önem vermiş olur. Benim emrimi büyük tutana ise, Ben kıyâmet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum” (Dürret’ül Vâizîn)

Ümmü Seleme (r.anhâ), Resûlullah (s.a.v.)’in Ramazan’dan başka aylarda, Şa’ban’dan daha çok hiçbir ayda oruç tutmadığını bildirmiştir.

NEVRUZ VE NOEL KUTLAMAK

1 yıl önce

İslâm dini müstakil bir dindir. Hiçbir hususta başkasına tâbi ve onlara uşak olmamızı istemez. Peygamber (s.a.v.) Medine-i Münevvere’ye teşrif ettiğinde Medine halkının iki mukaddes günü vardı. İlkbaharda Nevruz günü ile sonbaharda Mihrican günü. Bu zamanda gece ile gündüz müsavi olurlar. Peygamber (s.a.v.) Medine halkına: “Bunlar nelerdir?” diye sordu. “Cahiliyette bu günlerde oynar, şenlik ederdik” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki: “Allâh bunların yerine size daha iyi günler verdi. O günler Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’dır.”

BATILI GÖZÜYLE İSLAM VE MEDENİYETİ

1 yıl önce

Bugünkü batı medeniyeti sadece kendi kültür birikiminin neticesi olmayıp, bilhassa ilim ve teknoloji sahasındaki gelişmelere temel teşkil eden düşünce itibariyle İslâm medeniyetinin büyük nisbette tesiri altında kalmıştır. Bu duruma bazı İnsaflı batılı bilim adamları da işaret etmektedirler.

R. V. Bodley şöyle der: “Rönesansı İslâmiyete borçluyuz.”

Gustave Le Bon diyor ki: “Avrupa’nın bütünüyle karanlık bir vahşet devri yaşadığı sıralarda İslâmın hâkim olduğu iki büyük şehirde, Bağdat ve Kurtuba’da yeryüzünü parlak ışıklarıyla aydınlatan iki medeniyet sürüyordu.”

ALLAH (C.C.) İÇİN HARCAMANIN FAZÎLETİ

1 yıl önce

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim, Allah (c.c.) yolunda bir şey înfak ederse, ona infak ettiğinin yedi yüz katı ecir yazılır.” (Buhâri, Hâkim)

“Sadakanın efdali, zenginlik döneminde verilendir. Veren el alan elden üstündür. Sadaka vermeye, bakmakla yükümlü olduklarından başla.” (Müslim)

“Bir hurmanın yarısıyla bile olsa, cehennem ateşinden kendinizi koruyunuz. Eğer onu da bulamazsanız, tatlı/güzel bir söz söyleyiniz (kendinizi bu şekilde cehennemden koruyunuz).” (Buhârî)

KOMŞU HAKKININ ÖNEMİ

1 yıl önce

Komşu hakkı o kadar büyüktür ki, neredeyse komşu komşuya vâris olacak derecededir. Ana, baba ve akraba hakkı gibidir. Yalnız veraset yoktur. Bir hadîs-i şerifde Efendimiz (s.a.v.) “Cebrail aleyhisselam, komşu hakkının öneminden o kadar bahsetti ki, komşuyu komşuya mirascı kılacak zannettim.” (Buhâri) buyruldu.

ASHÂB KİRÂM, NEBİ (S.A.V.)’İN AYAĞINA BİR DİKEN BİLE BATMASINA RAZI DEĞİLDİ

1 yıl önce

Bir gün Nebî (s.a.v.) Efendimize bedevi Araplar geldiler ve kavimlerinin müslüman olmak istediğini söylerek Kur’ân muallimi talep ettiler. Resûlullâh (s.a.v.) de sahabenin ileri gelenlerinden yedi kişiyi gönderdi. O hain bedeviler Medine’den uzaklaştıktan sonra artık kendilerine kimsenin yetişemeyeceğine kanaat getirdikten sonra o yedi müslümandan beş tanesini katlettiler, diğer ikisini ise esir aldılar. Esir alınanlardan bir tanesi Zeyd bin Desise (r.a.) diğeri de Hubeyb Bin Adiy (r.a.) idi. Bu iki esiri götürüp Bedir’de akrabaları ölen müşriklere para ile sattılar.

SÜNNET, KUR’ANIN AÇIKLAYICISIDIR

1 yıl önce

Allah Tealâ bir âyet-i kerimede «Namazı kılın zekatı verin» buyurmuştur. Ancak namazın ne rek’at sayılarını, ne nasıl kılınacağını, ne de vakitlerini açıklamadığı gibi, farzlarını, sünnet ve vâciplerinden ayrı olarak da zikretmemiştir. Aynı şekilde Kur’ân, zekatın ne zaman vâcip olacağını, nisap miktarını, zekat olarak verilecek birimi ve nelere zekat düşeceğini de belirtmemiştir. Bütün bunları Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünneti izah etmiştir.

NAMAZIN ÂDÂBI

1 yıl önce

Namazın bazı edebleri şunlardır:

Erkeklerin, iftihah tekbiri alırken ellerini elbiselerinin yenlerinden çıkarmaları gerekir. Kadınlar çıkarmaz. Erkeklerin böyle yapmaları tevâzuya daha uygundur. Fakat hava soğuksa çıkarmazlar. Kadınların ellerini çıkarmamaları ise elbisenin sıyrılıp kollarının açılmaması içindir.

Ayaktayken secde yerine, rükûda ayakların üzerine, secdede burun ucuna, tahiyyatta otururken kucağına, selam verirken de omuzlarına bakmalıdır.

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)’İN HACC’DA BAŞINI KAZITMASI VE KAZITANLARA DUÂ ETMESİ

1 yıl önce

Peygamberimiz (s.a.v.), kurbanlarını kestikten sonra, kırmızı meşinden yapılmış çadırına girdi. Orada saçını kazıttı. O gün, Peygamberimiz (s.a.v.)’in başının saçını kazıyan Hıraş b. Ümeyye b. Fadlu’l-Huzâî idi. Hıraş, Peygamberimiz (s.a.v.)’in başının kazımış olduğu saçlarını yanı başlarındaki yeşil semüre ağacının üzerine attı.Ümmü Umâre; ağacın başına atılan saçları halkın alıp bölüştüklerini ve kendisinin de halkın aralarına sokulup saçlardan bir demet almış olduğunu bildirmiştir.

RAMAZAN’DA YAPILAN UMRE’NİN FAZÎLETİ

1 yıl önce

İbn-i Abbâs (r.a) şunu söyledi: “Resûlullâh (s.a.v.) Ensâr’dan bir kadına: “-Senin, bizimle berâber haccetmene mâni’ olan nedir?” buyurdular. Kadın: “-Bizim su taşıyan iki devemizden başka malımız yoktur. Oğlum ile babası, develerden birine binip hacca gittiler. Bize su taşımak için yalnız bir deve bıraktılar.” dedi. Resûlullâh (s.a.v.):

YÜCE ALLAH’TAN HAKKIYLA KORKMAK

1 yıl önce

Allah’ın zâtından korkmak, âlimlerin ve kalp erbabının korkusudur. Onlar öyle âlim ve kalp erbabıdır ki Allah Teâlâ’nın sıfatlarından heybet, korku ve sakınmayı gerektireni bilirler. Korkunun misâli; çocuk evde olduğunda, eve yırtıcı bir hayvan veya yılan girerse, çoğu zaman çocuk korkmaz ve çoğu zaman elini alıp oynamak için yılana uzâtır. Fakat çocuğun beraberinde babası bulunduğu zaman, babası

ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNE GÖRE DÜNYALIKLA İLİŞKİMİZ NASIL OLMALI

1 yıl önce

Tasavvuf yolunda ilerleyen kimselerin meşgul olduğu şey; sahip bulundukları maddi manevi nimetleri etrafındakilere saçmak ve halka rahat ve huzur getirmektir. Siz de elinizdeki dünyalıkları İzzet ve Celâl sahibi Hakk’ın kullarının ihtiyaçları için harcayınız, dağıtınız. Dünyayı ve dünyalıkları kalplerinizden çıkarınız. Korkmayın, böyle yaptığınız takdirde bunun size zararı olmaz.

BATILI DÜŞÜNÜRLERİN DİLİNDEN KUR’AN

1 yıl önce

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), veda haccındaki hutbesinde: ”Ben size öyle birşey bıraktım ki, ona sımsıkı sarılırsanız, hiçbir zaman dalâlete düşmez, sapmazsınız. O, Allah’ın Kitabıdır. Resûlullah’ın sünnetidir” buyurmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’e göre de; kitab ve sünnet, müslümanlar için başvurulması gereken iki hidâyet kaynağıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bir hadis-i şeriflerinde: “Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki, ona insanların îman etmek zorunda kaldığı mucizelerin bir benzeri verilmemiş olsun.

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DE CUMA NAMAZI MESELESİ

1 yıl önce

Cuma namazının şartlarının bir kısmının olmadığı gerekçesiyle ‘Türkiye’de Cuma namazı kılınamaz’ düşüncesi yayılmaya çalışılmaktadır.

Hadis-i şerîfte “Her kim hayâtımda veya benden sonra, gerek âdil ve gerek zâlim bir imâmı bulunduğu halde hafife alarak, yâhud inkâr ederek Cuma’yı terk ederse Allâh onun iki yakasını bir araya getirmesin ve hiç bir işini mübarek kılmasın...” buyurulmuştur.

Cuma namazı, hür, akıllı, baliğ, mukim, erkek olan ve hasta olmayan her Müslümana farzdır.

NEBİ (S.A.V.)’İN ANNE BABALARI MÜ’MİNDİRLER

1 yıl önce

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in mübârek anne ve babaları tertemiz insanlardı. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in babası Abdullah, tevhid dini üzereydi. Şirkten uzak idi. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz daha doğmadan önce vefat etti. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in annesi Hz. Amine annemiz, câhiliyet döneminde Allah’a îmânı olup, tevhid üzereydi.

Bir gün Peygamber (s.a.v.) Efendimiz anne ve babasının kabirlerini ziyaret etmek için; Allâhü Te‘âlâ’dan izin istedi ve Allâhü Te‘âlâ da kendisine izin verdi.

LANET ETMEK ALIŞKANLIĞININ KÖTÜLÜĞÜ

1 yıl önce

Lanet, Allah’ın rahmetinden uzaklaştırmak için bedduâetmektir. Lanet edilen malın bereketi kalmaz. Fâsıka lanet etmek de caiz değildir. Zina etmek, şarap (içki) içmek gibi günahları işleyene de lanet edilmeyip Islahı ve affedilmesi için duâ edilir.

Birine lanet etmek yerine, Allah’ı zikir ve tesbih etmek daha iyidir. Çünkü zikir ve tesbihde sevap vardır, lanette ise sevap yoktur.

İNSANLARA İBRET İÇİN, ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLTİLEN PEYGAMBER ÜZEYİR (A.S.)

1 yıl önce

Üzeyr (a.s), İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Babil hükümdarı Buhtunnasar Kudüs’ü istilâ etmişti. Mescid- i Aksa’yı yıkıp, Kudüs şehrini harap etti. İsrailoğullarından çocuk ve gençleri esir alarak Babil’e götürdü. Esirler arasında Üzeyr (a.s) da vardı. Üzeyr (a.s), Babil’den elli yaşlarında bir fırsatını bulup, memleketi Kudüs’e gitmek üzere kaçtı. Yolculuk esnasında Kudüs yakınında bir bahçede konaklayıp, merkebini ağaca bağladı. Hz. Üzeyr uykuda iken vefat etti. Allah (c.c), Üzeyr (a.s) ı yeniden diriltti.

Sayfalar